Historia Spółdzielni

Rys historyczny  Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” w Bydgoszczy

Pomysł powołania naszej Spółdzielni zrodził się, aby skrócić nauczycielom i pracownikom oświaty okres oczekiwania na własne mieszkanie , który w powszechnie dostępnych spółdzielniach był znacznie dłuższy niż w nowopowstałym „Zniczu”.

16 marca 1960 r. odbyło się Walne Zgromadzenie założycielskie Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia wybrano pierwszy zarząd w składzie:

Powołano również Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Witold Zaleski. Od roku 1982 obowiązuje obecna nazwa Spółdzielni. Prezesami Spółdzielni byli kolejno:

Pierwszy Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ”  w składzie: Jan Faustyniak, Zofia Pietrzak, Jan Malinowski, Wiesława Dymel, Kazimierz Gałecki.

Zdjęcie archiwalne NSM „ZNICZ”

W latach 1960 – 1973 NSM „ZNICZ” w znaczący sposób przyczyniła się do rozwiązania problemów mieszkaniowych bydgoskiego środowiska nauczycielskiego.

Poniższe zestawienie ilustruje daty przekazania do eksploatacji budynków mieszkaniowych i towarzyszących zrealizowanych przez NSM „ZNICZ”.

Kolejną lokalizacją dla budynków w naszej Spółdzielni miało być osiedle w rejonie ulic Cichej – Mierosławskiego. Na tym terenie oprócz budynków mieszkalnych miał powstać Ośrodek Zdrowia dla nauczycieli, Dom Spokojnej Starości i przedszkole. Decyzja ta jednak została wycofana, z uwagi na projektowaną budowę szybkiej kolei miejskiej do Fordonu, która miała przebiegać po zlikwidowanej linii kolejowej.